شاید که آینده از آن ما…

شاید که آینده از آن ما…

یادداشت‌های مطبوعاتی
در باب اهمیت تحصیل دختران افغانستانی در مدارس ایران. منتشر شده در شماره روز ۹ مرداد ۱۴۰۱ روزنامه‌ی شرق. تحصیل کودکان مهاجر در ایران ۱. سال ۱۳۹۷ سفری دو هفته‌ای به افغانستان داشتم. برای عکاسی از موزه ملی افغانستان باید ۱۰۰ افغانی هزینه‌ی اضافه‌تر می‌دادم. زورم آمد. موبایلم را دم در تحویل دادم و فقط به قصد دیدن به موزه رفتم. در بازگشت، بلیط‌فروش موزه که موبایلم را تحویلش داده بودم، سر صحبت را باز کرد. سبیلو بود و رخسارش به هندی‌ها می‌مانست. گفت: «ایرانی هستی؟» گفتم: «بله». گفت: «اوضاع و احوال چطور است؟ تحریم‌ها خیلی وضعیت‌تان را ناجور کرده است؟» گفتم: «بله. ارزش پول‌مان سقوط کرده است و برایم همین ۱۰۰ افغانی اضافه‌تر بابت عکاسی هم گزاف شده». گفت: «ولی همه چیزتان از خودتان است. خودتان خودتان را تأمین…
Read More